Міграція (постійна посвідка на проживання). Порядок оформлення.

постійна посвідка на проживання

В якості продовження розкриття теми правового регулювання міграції в Україні ця стаття розкриває поняття постійної посвідки на проживання. Перш за все, слід зазначити, що поняття постійної посвідки на проживання напряму ототожнюється з поняттям міграції, а саме з процесом зміни особою місця проживання з однієї держави на іншу. Перебуваючи на території України на підставі постійної посвідки на проживання, особа має статус резидента, а час перебування дає ценз постійного перебування, який дає змогу отримати українське громадянство. 

Як завжди почнемо спочатку з визначення поняття «постійна посвідка на проживання». Постійною посвідкою на проживання є документ паспортної основи, який видається громадянину іншої держави або особі без громадянства,  і надає йому право знаходитися на території України без обмежень в часі, а також обов’язку продовжувати його дії (як у випадку з тимчасовою посвідкою). ВС широкому розумінні постійна посвідка на проживання – це є поняття ПМП, як прийнято казати про поняття міграції. 

Основним джерелом права, який регулює процес міграції є закон України «Про імміграцію».

Для повної реалізації вказаного процесу необхідно пройти два етапи, а саме отримати дозвіл на міграцію, а також отримати саму посвідку як документ.

Оскільки процес міграції потребує отримання дозволу, найбільш важливим фактом, який слід відзначити – дозвіл видається в рамках квоти. Розмір квоти встановлюється  Кабінетом Міністрів України і може змінюватися щороку. Квота міграції включає в себе наступну категорію мігрантів: діячі культури та мистецтв, міграція яких входить до кола державних інтересів України; спеціалісти рідких для українського ринку праці спеціальностей, відсутність яких несе негативні наслідки для економіки України; особи-інвестори в економіку України на суму 100 000 доларів і більше з підтвердження факту такої інвестиції; особи, які являються прямим кровним родичем громадянина України (повно рідним братом чи сестрою, дідом або бабою, онуком або онукою); особи, які раніше були українськими підданими; батько або мати, чоловік або жінка, а також неповнолітні діти іммігранта; особи, які мають статус жертв, які постраждали від торгівлі людьми. Окрім міграції в рамках квоти, законом виділяються категорії мігрантів, які мігрують поза квотою міграції. До них відносяться: чоловік або жінка який(а) перебуває у шлюбі із громадянином України д 2 і більше роки, в разі, коли мігрант є батьком, матір’ю або дитиною громадянина України; особи, які є опікунами або ті, що опікаються громадянами України; особи, які за своїм територіальним походженням мають право на отримання, особи, які представляють державний інтерес для України; закордоні українці, особи, які перебувають у шлюбі із закордонним українцем, а також їх неповнолітні діти, якщо вони мігрують разом із ним. Із вище зазначеного можна зробити лише окремі категорії осіб можуть отримати посвідку на постійне місце проживання. 

Викладемо всю процедуру більш детально. Першим етапом отриманням посвідки на постійне місце проживання є отримання дозволу на міграцію. Почнемо з того, що заяву на отримання дозволу на міграцію подається до територіального органу Державної міграційної служби України за місцем перебування мігранта (а разі знаходження його на території України) або до дипломатичного представництва України, в разі знаходження особи закордоном. Заява подається особисто мігрантом, хоча допускається подача за довіреністю, але виключно через хворобу, або стихійне лихо, як причини подати заяву мігрантом особисто. Навіть, не дивлячись на те, що існує можливість подати заяву через довірену особу, на практиці міграційна служба дає відмову по заяві, яка подавалася представником. Також слід зазначити, в разі міграції дитини разом з мігрантом, подається також нотаріальна та легалізована заява одного з батьків, яка містить згоду на міграцію дитини. Також до заяви треба додати 3 фотокартки (3,5 х 4,5), копію документу, який підтверджує особу (за звичай – це закордонний паспорт), але відразу треба зазначити, що краще додавати не просто копію сторінки з інформацією про особу, також копію сторінки з відмітками про перетин кордону України, а відразу прикріпляти переклад цих сторінок (підпис перекладача повинен обов’язково завірена нотаріально), документ про місце проживання особи (цей документ надається, якщо особа проживала на території України – як правило це форма 3), відомості про склад сім’ї (до них можна віднести свідоцтва про шлюб та народження дітей), відомості про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію та хронічні захворювання, перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров’я України. На останньому пункті зупинимося детальніше, щоб вказати які саме документи слід подати для підтвердження задовільного стану здоров’я. Документом, який свідчить про відсутність захворювань, які пов’язані з надмірним вживанням алкоголю, токсичних та наркотичних препаратів є сертифікат державного зразку, який можна отримати після проходження всіх необхідних аналізів в будь-якому лікувально-амбулаторному закладі, де є наркологічне відділення. Для підтвердження хронічних захворювань необхідно здати аналізи на наявність ВІЛ та СНІДу , туберкульозу, захворювань шкіряного покрову, які можуть завдати шкоду навколишнім,  також психічних розладів. В якості рекомендації слід зазначити, що краще всього (або при можливості) здавати подібні аналізи в клінічних закладах при МВС, оскільки вони можуть зробити аналізи комплексно, більш того лікарі дуже гарно орієнтуються в документообороті і без проблем можуть скласти необхідний документ, який прийме Міграційна служба.

Оскільки для отримання дозволу особа повинна відноситися до певної категорії, яка надає змогу мігрувати до України, разом із зазначеними документами особа подає документ, який підтверджує її відношення до такої категорії. До цих документів відносяться: клопотання Міністерства культури та науки про підтримання заяви мігранта у зв’язку із досягненням ним значних успіхів у культурі та науці; документ (зазвичай це диплом), який підтверджує наявність у особи необхідного рівня кваліфікації спеціаліста або робітника, наявність яких обмежена в Україні,а їх необхідність підтверджується відомостями Міністерства соціальної політики та праці; копія документа (це можуться бути акції, цінні папери), який підтверджує внесення особою інвестицій у розмірі 100 000 доларів і більше в економіку України; копії документів (свідоцтв про народження та шлюб), які підтверджують наявність спорідненого зв’язку із громадянином України; документ (зазвичай довідка Міграційної служби), що особа мала українське громадянство; документ (зазвичай довідка МВС), що особа постраждала від дій, які спрямовані на торгівлю людьми; довідка із органу піклування про те, що особа є опікуном, або знаходиться під опікою громадянина України; документи (зазвичай це архівні довідки), які підтверджують українське територіальне походження мігранта; клопотання Кабінету Міністрів України, або профільного міністерства про те, що міграція особи становить державний інтерес; документ (зазвичай свідоцтво закордонного українця), який підтверджує отримання особою статусу закордонного українця, а також копії документів, які підтверджують родинні зв’язки із українцем. Також особи, які проживали на території України подають довідку про відсутність судимості. Відразу треба зазначити, що всі документи, які видавались іноземними державними органами повинні бути перекладені на українську мову, навіть, якщо вони складені російською. Більш того вказані документи повинні бути легалізовані (апостелізовані), а саме приведені до вимог українського законодавства. Також в разі надання копій документів рекомендуємо надавати нотаріально засвідчені копії. Хоча зайвим не буде зазначити, що існує визначений перелік країн, з якими України підписала міжурядові договори про правову допомогу, тому легалізація документу не потрібна, достатньо лише перекладу.  

Термін розгляду заяви законом становить один рік. На практиці Міграційна служба розглядає заяву, як правило, протягом 3-х місяців. Результатом розгляду є видача дозволу на міграцію, або відмова в такій видачі.

Розглянувши перший етап отримання постійної посвідки на проживання, перейдемо до другого. Другий етап – це отримання постійної посвідки на проживання як документу (зовні він виглядає як паспорт, має книжну форму).

Отримують його в територіальному відділенні міграційної служби по місцю проживання особи, де вона і отримує реєстрацію. Після отримання дозволу на міграцію, особа подає заяву про видачу їй посвідки на постійне проживання, який міграційна служба повинна видати через тиждень від отримання такої заяви. Слід зазначити, що якщо особа не є власником житла, в якому її буде зареєстровано, до заяви про видачу постійної посвідки на проживання додається нотаріально посвідчена заява-згода власника цього житла, яке містить згоду на реєстрацію та проживання мігранта. Звісно, до вказаної заяви додаються копії документів, які підтверджують право власності на це житло. Дуже важливою фактом є те, що при отриманні постійної посвідки на проживання не потрібна наявність приймаючої сторони, як при отриманні тимчасової посвідки.

Ну і нарешті зупинимося на питанні: а що в цілому дає постійна посвідка на проживання?По-перше, як вказувалося вище, постійна посвідка на проживання дає її володарю право постійно знаходитися на території України, і при цьому цей документ не має обмежень щодо строку своєї дії. По-друге, цей документ надає особі права офіційно працевлаштуватися в Україні, при цьому не отримуючи дозвіл у Центрі зайнятості, або зареєструватися фізичною особою-підприємцем. Для такої особи встановлюється оподаткування доходу за ставкою 15%  (як і для громадян України). Особа може навчатися у ВНЗ України,але тільки на контрактній основі. Загалом, особа отримує повний комплекс прав, які має громадянин України, окрім прав, якими наділені виключно громадяни України.

Розглянувши основні положення правового регулювання міграції в Україні, як вбачається, всі процеси, які пов’язані із оформленням документації та отриманням статусів для іноземців дуже складні, і виконати власноруч всі дії або отримати всі необхідні документи без залучення спеціалістів вкрай важко, а іноді навіть неможливо. В даному випадку радимо Вам звернутися до нашої компанії, спеціалісти якої завжди готові надати Вам необхідну допомогу.

Архів статей

липня 2024
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Нове зі статтей

Продовжуємо серію статей «питання які задають на допитах» в якості свідка по кримінальному провадженню - підробка документів стаття...
Які питання задають на першому допиті в Податковій міліції, ви можете подивитися тут, тож плавно переходимо до питань, які вам...
У цій статті мова піде про одну схему порятунку депозиту, сума якого перевищує 200 000,00 грн. (Сума, яку повинні повернути при...